Specjalizacje & Usługi

Nieruchomości

Nieruchomości

Pomagamy m in. w:

 • Badamy stan prawny nieruchomości (audyt prawny nieruchomości).
 • Prowadzimy kompleksową obsługę prawną transakcji (umów sprzedaży, najmu i dzierżawy, zamiany czy leasingu).
 • Oferujemy wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania finansowania na projekty nieruchomościowe.
 • Prowadzimy szeroko rozumiane sprawy reprywatyzacyjne.
 • Wspieramy Klientów w zakresie służebności, a także praw i roszczeń dotyczących nieruchomości.
 • Zapewniamy reprezentację m.in. w sprawach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych.
 • Kompleksowo obsługujemy projekty inwestycyjne.
 • Oferujemy pomoc prawną w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi.

Spółki, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Spółki, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

Pomagamy m in. w:

 • Doradzamy w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności oraz struktury korporacyjnej.
 • Tworzymy spółki, oddziały, przedstawicielstwa i fundacje – w kraju i za granicą.
 • Przygotowujemy całość dokumentacji, w tym projekty niezbędnych umów i statutów.
 • Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego oraz grup kapitałowych spółek prawa handlowego – w tym m.in. obsługujemy posiedzenia organów i przygotowujemy dokumentację wewnętrzną.
 • Zapewniamy doradztwo przy likwidacji i rozwiązywaniu podmiotów oraz przy zmianach w składzie osobowym spółek.
 • Kompleksowo prowadzimy transakcje M&A, a także podziały i przekształcenia spółek.
 • Zapewniamy doradztwo przy tworzeniu i rejestracji alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) oraz oferujemy bieżącą obsługę tych podmiotów.
 • Oferujemy doradztwo w zakresie transakcji m.in. sprzedaży przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, udziałów i akcji oraz praw i obowiązków w spółkach osobowych.
 • Prowadzimy audyty prawne i podatkowe (due dilligence).
 • Reprezentujemy naszych Klientów przez sądami wszystkich instancji oraz organami administracyjnymi.
 • Wspieramy w zaplanowaniu  i bezpiecznym przeprowadzeniu sukcesji międzypokoleniowej.

Inwestycje budowlane i infrastrukturalne

Inwestycje budowlane i infrastrukturalne

Pomagamy m in. w:

 • Negocjujemy, przygotowujemy i opiniujemy konieczne umowy, w tym m.in. o roboty budowlane (kubaturowe i liniowe), o generalne wykonawstwo (także w oparciu o FIDIC oraz w formule „pod klucz”), o nadzór inwestorski, o prace projektowe oraz umowy podwykonawcze.
 • Wspieramy Klientów w uzyskaniu pozwoleń organów administracyjnych, w tym m.in. pozwolenia na budowę, decyzji w zakresie ustalenia warunków zabudowy, pozwolenia na użytkowanie i innych.
 • Pomagamy Klientom funkcjonującym w reżimie Prawa Zamówień Publicznych – doradzamy przy tworzeniu ofert, weryfikujemy dokumentację przetargową oraz reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Zapewniamy wsparcie prawne w toku realizowanej inwestycji, na każdym jej etapie, doradzając prawnie w zakresie bieżących problemów występujących w procesie inwestycyjnym, asystując przy analizie roszczeń związanych z realizacją inwestycji, wspierając przy wykonywaniu uprawnień naszych Klientów jako stron procesu inwestycyjnego.
 • Kompleksowo prowadzimy spory, w tym również na drodze sądowej, m.in. na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych, opóźnień itp.

Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

Pomagamy m in. w:

 • Reprezentujemy Klientów przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym i w arbitrażu.
 • Zapewniamy wsparcie w negocjacjach oraz na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu mediacyjnym i polubownym.
 • Opracowujemy strategię procesową dostosowaną do stanu faktycznego, przy uwzględnieniu efektywności podejmowanych działań oraz związanych z procesem kosztów.
 • Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem, na bieżąco udzielając niezbędnych informacji.
 • Stale monitorujemy orzecznictwo, aby móc zaproponować najbardziej aktualne rozwiązania prawne.

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym

Pomagamy m in. w:

 • Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym.
 • Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie kontraktu, przy pomocy najbardziej optymalnych instytucji prawnych.
 • Przygotowujemy i wdrażamy ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług.
 • Doradzamy Klientom w toku wykonywania umów.
 • Wspieramy w dochodzeniu roszczeń powstałych w trakcie realizacji kontraktu.
 • Zapewniamy doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z realizacją kontraktu.

Własność intelektualna i przemysłowa

Własność intelektualna i przemysłowa

Pomagamy m in. w:

 • Opracowujemy strategię ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej – od powstania przedmiotu ochrony, poprzez jego wdrożenie, aż po ewentualne zmiany.
 • Przygotowujemy umowy praw własności intelektualnej, w tym m.in. dotyczące obrotu majątkowymi prawami autorskimi (umowy licencji, najmu dzierżawy) oraz umowy wdrożeniowe.
 • Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie ochrony unikalnego know-how.
 • Prowadzimy szeroko rozumiane sprawy reprywatyzacyjne.
 • Zapewniamy wsparcie w obszarze prawa własności przemysłowej i znaków towarowych – w imieniu naszych Klientów prowadzimy całą procedurę zgłoszeniową oraz reprezentujemy w postępowaniach ze sprzeciwów.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach spornych na tle naruszania praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji przed Urzędem Patentowym oraz przed sądami.

Obsługa e-commerce

Obsługa e-commerce

Pomagamy m in. w:

 • Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych.
 • Opracowujemy i kompleksowo wdrażamy procedury RODO, dostosowane do specyfiki sklepów internetowych.
 • Wspieramy Klientów w zgodnej z prawem obsłudze konsumentów.
 • Opracowujemy politykę reklamacyjną i wspieramy w obsłudze reklamacji.
 • Przygotowujemy tzw. checkboxy dotyczące m.in. danych osobowych, prawa odstąpienia od umowy, czy zgody na otrzymywanie newslettera.
 • Prowadzimy spory z zakresu m.in. praw własności przemysłowej, domen internetowych oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Wspieramy w rozwiązywaniu sporów na tle odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Pomagamy negocjować umowy z firmami specjalizującymi się w technicznej obsłudze witryn oraz pozycjonowaniem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomagamy m in. w:

 • Przygotowujemy dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników, w tym m.in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, czy umowy o zakazie konkurencji.
 • Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy.
 • Przeprowadzamy audyty dokumentacji pracowniczej,
 • Oferujemy pomoc przy zakończeniu stosunku pracy (zwolnienia indywidualne, zwolnienia grupowe/monitorowane).
 • Zapewniamy reprezentację we wszystkich sporach na tle prawa pracy, w tym m.in. związane z nawiązaniem, ustaleniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, sprawy o mobbing i dyskryminację i sprawy związane z zakazem konkurencji.
 • Bierzemy udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi i zapewniamy pomoc w zbiorowych sporach pracowniczych,
 • Prowadzimy obsługę prawną  procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przez ZUS.

Restrukturyzacja i upadłość

Restrukturyzacja i upadłość

Pomagamy m in. w:

 • Pomagamy w doborze  optymalnych rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Doradzamy przy przygotowaniu strategii restrukturyzacji oraz planu restrukturyzacji i propozycji układowych oraz zapewniamy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami.
 • Reprezentujemy dłużników w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno wobec sądu jak i relacjach z syndykami, zarządcami, nadzorcami, doradcami restrukturyzacyjnymi.
 • Doradzamy w zakresie ochrony członków zarządów spółek przed odpowiedzialnością osobistą oraz prowadzimy sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk przez członków zarządu,
 • Doradzamy przy zabezpieczeniu interesów wierzycieli na wypadek niewypłacalności kontrahenta oraz przy dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.
 • Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, we wszystkich czynnościach przed sądem oraz wobec syndyków, zarządców, nadzorców, doradców restrukturyzacyjnych.
 • Wspieramy inwestorów zainteresowanych udzieleniem finansowania przedsiębiorcom w restrukturyzacji.
 • Doradzamy przy nabywaniu składników majątkowych od firm znajdujących się w upadłości lub restrukturyzacji, a także składników majątkowych w ramach egzekucji sądowej (od komorników i dłużników).
 • Świadczymy obsługę prawną syndykom i doradcom restrukturyzacyjnym na potrzeby prowadzonych przez nich restrukturyzacji i upadłości.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Pomagamy m in. w:

 • Prowadzimy sprawy w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego – dotyczące m.in. warunków zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, a także dotyczących samowoli budowlanej i wywłaszczenia nieruchomości.
 • Reprezentujemy Klientów przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dopłat dla rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, w tym w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW.
 • Wspieramy w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. w przedmiocie zezwoleń, koncesji, ochrony konkurencji, a także ochrony danych osobowych.
 • Udzielamy wsparcia w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 • Reprezentujemy Klientów w toku kontroli prowadzonej przez organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie ich właściwości oraz w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
 • Wspieramy w zakresie odpowiedzialności organów administracyjnych za niezgodne z prawem działanie.

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Pomagamy m in. w:

 • Zapewniamy podatkowe doradztwo transakcyjne obejmujące: badania due diligence, strukturyzację transakcji, analizę dokumentacji transakcyjnej oraz podatkowych skutków przedsięwzięcia.
 • Oferujemy doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów osobistych (inwestorów, przedsiębiorców, menedżerów i pracowników).
 • Analizujemy i opiniujemy podatkowe aspekty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Klientów.
 • Reprezentujemy Klientów w kontrolach podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.
 • Zapewniamy zastępstwo prawne przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniach podatkowych z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości i innych podatków i danin publicznoprawnych.
 • Oferujemy doradztwo w zakresie opodatkowania nieruchomości.
 • Reprezentujemy Klientów w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym podatków i zobowiązań publiczno-prawnych.

Prawo karne gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospodarcze i skarbowe

Pomagamy m in. w:

 • Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obronę w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych.
 • Zapewniamy obronę osobom podejrzanym i oskarżonym, w tym także kadrze menedżerskiej przedsiębiorstw, w sprawach gospodarczych i karno-skarbowych.
 • Reprezentujemy pokrzywdzonych (firmy, akcjonariuszy, inwestorów, wierzycieli itp.) w postępowaniu karnym na każdym etapie, dbając o ich interesy oraz realizując roszczenia o naprawienie szkody.
 • Zapewniamy doradztwo w zakresie wdrażania procedur mających zapobiegać przestępstwom w przedsiębiorstwie oraz nadużyciom finansowym i gospodarczym.
 • Kompleksowo prowadzimy sprawy na tle odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Sprawy frankowe i polisolokaty

Sprawy frankowe i polisolokaty

Pomagamy m in. w:

 • Reprezentujemy Klientów  w sporach z bankami – na tle m.in. umów kredytu powiązanych z kursem franka szwajcarskiego (denominowanych lub indeksowanych), innych klauzul abuzywnych oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).
 • Prowadzimy sprawy przeciwko instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym – w szczególności na tle tzw. polisolokat, a także obligacji i certyfikatów inwestycyjnych.
 • Prowadzimy spory z towarzystwami ubezpieczeń związanych z dochodzeniem roszczeń o zapłatę odszkodowania.
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach odszkodowawczych przeciwko instytucjom finansowym w związku ze szkodami poniesionymi wskutek nabycia różnego rodzaju instrumentów finansowych, papierów wartościowych itp. (akcji, obligacji, certyfikatów, jednostek uczestnictwa, produktów finansowych różnego rodzaju).

Obsługa deweloperów (i nabywców lokali)

Obsługa deweloperów (i nabywców lokali)

Pomagamy m in. w:

 • Sporządzamy i opiniujemy prospekty informacyjne, umowy deweloperskie, umowy rezerwacyjne lub przedwstępne, a także umowy najmu i inne umowy zawierane w toku procesu inwestycyjnego.
 • Reprezentujemy nabywców lokali w inwestycjach deweloperskich w sprawach dotyczących umów deweloperskich, przedwstępnych i rezerwacyjnych.
 • Wspieramy nabywców lokali w inwestycjach deweloperskich przy dochodzeniu roszczeń i uprawnień w związku z rękojmią i/lub gwarancją za wady lokalu, a także roszczeń związanych z opóźnieniami w wydaniu lokalu.