Alerty prawne

13 marca 2022

Uproszczona procedura podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy.

W związku z zaistniałym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym, mocą ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) wprowadzono uproszczoną procedurę podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski od 24 lutego 2022 r., jak i tych, którzy przebywali już w tym dniu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez określenie „obywatel Ukrainy” rozumie się także małżonka obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Kto może legalnie pracować w Polsce?

 1. W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który:
 1. przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy albo
 2. przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.
 1. Tytuł pobytowy to dokument, która uprawnia do pobytu na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej. Może to być, między innymi:
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym,
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

 

 • Jak potwierdzić legalność wjazdu do Polski ?

Osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku i chcą legalnie przebywać w Polsce, powinny mieć:

 • stempel w paszporcie lub innym dokumencie podróży, umieszczony przez polską Straż Graniczną; stempel potwierdza legalne przekroczenie granicy wraz ze wskazaniem daty albo
 • jeżeli wjazd nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, a osoba jest obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, nadany numer PESEL (ww. osoba powinna złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski i wtedy po nadaniu numeru PESEL jej pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany i będzie legalny).
 • Zatrudnienie na podstawie stempla

Obywatele Ukrainy, którzy jeszcze nie mają tytułu pobytowego, ale przed 24 lutego 2022 roku rozpoczęły procedurę uzyskania takiego tytułu – ich pobyt na terytorium Polski jest legalny od dnia złożenia wniosku:

 • o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej,
 • o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

 

 • Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie zgłoszenia
 1. pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zgłoszeniu; 
 2. pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca). 

Udostępnij:

Mogą Cię zainteresować:

Alerty prawne

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

15 marca 2024
Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dla wspólników dwuosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Alerty prawne

Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji

18 grudnia 2023
Aktualizacja / e-doręczenia, obowiązkowy system wymiany korespondencji
powrót do bazy wiedzy

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń

Szmyrka Nawrat & Wspólnicy spółka jawna

ul. Widok 10, 50-052 Wrocław | zobacz na mapie